Tietosuojaseloste - Sami Virtanen (www.samivirtanen.fi) yhteydenottolomake


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö:
Sami Virtanen
0456710671
sami.virtanen@kotka.fi
Lavanrinne 18
48310 Kotka

2. Henkilörekisterin nimi

Sami Virtasen www-sivujen viestilomake

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- yhteydenottopyyntöön vastaaminen

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tällöin henkilön suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- henkilöltä itseltään internetin välityksellä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn
erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on
asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus
ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai
poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin
edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan
rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena
tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
sami.virtanen@kotka.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme
todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä
on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa
määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät
yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tätä tietosuojaselostetta